طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور دکتر احمد آخوند به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور دکتر احمد آخوند به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق منصوب شد.

دکتر آخوند پیش از این سرپرست تهران شرق بود

upna