طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور دکتر سید عباس نعمت اله زاده به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز شهرضا منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور دکتر سید عباس نعمت اله زاده به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز شهرضا منصوب شد.

لازم به ذکر است نعمت الله زاده پیش از این سرپرست مرکز بود.

upna