طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور دکتر فرشید اصلانی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکزگلپایگان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور دکتر فرشید اصلانی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکزگلپایگان منصوب شد.

لازم به ذکر است اصلانی پیش از این سرپرست مرکز بود.

upna