طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور دکتر سید خلیل اکرامی به عنوان معاون دانشگاه پیام نور استان سمنان منصوب شد.

 

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور دکتر سید خلیل اکرامی به عنوان معاون دانشگاه پیام نور استان سمنان منصوب شد.

upna