،دکتر حسینی  رئیس دانشگاه پیام نور استان قم به عنوان رئیس ستاد اجرائی برگزاری انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه پیام نور منصوب شد.

طی حکمی از سوی دکتر امین ناجی معاون فرهنگی ،اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور ،دکتر حسینی رئیس دانشگاه پیام نور استان قم به عنوان رئیس ستاد اجرائی برگزاری انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه پیام نور منصوب شد.

 

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر امین ناجی معاون فرهنگی ،اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور ،دکتر حسینی  رئیس دانشگاه پیام نور استان قم به عنوان رئیس ستاد اجرائی برگزاری انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه پیام نور منصوب شد.

upna