طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور دکتر سید غلامرضا غیبی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز مرند منصوب شد.

 

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور دکتر سید غلامرضا غیبی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز مرند منصوب شد.

upna