طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور آقای علی طاهر خانی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز تاکستان منصوب شد.

 

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور آقای علی طاهر خانی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز تاکستان منصوب شد.

upna