طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور دکترمحمد جواد طالبی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز بابل منصوب شد.

 

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور دکترمحمد جواد طالبی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز بابل منصوب شد.

upna