طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور ،دکتر محمود رضا کوهکن به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز نائین منصوب شد.

 

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور ،دکتر محمود رضا کوهکن به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز نائین منصوب شد.

upna