طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور دکتر سعید صادقی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز رشت منصوب شد.

 

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور دکترسعید صادقی  به عنوان رئیس دانشگاه پیام نورمرکز رشت منصوب شد.

upna