طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور ،دکتر محمد خیری با حفظ سمت ریاست استان هرمزگان ،به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز بندر عباس منصوب شد.

 

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور ،دکتر محمد خیری با حفظ سمت ریاست استان هرمزگان ،به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز بندر عباس منصوب شد.

upna