طی حکمی از سوی دکتر زمانی دکتر محمد صادق واحدی فرد به سمت مسئول نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور خراسان رضوی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری یوپنا، طی حکمی از سوی دکتر زمانی دکتر محمد صادق واحدی فر به سمت مسئول نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور خراسان رضوی  منصوب شد .

upna