طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور ،دکتر عباس احمدی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر منصوب شد.

 

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور ،دکتر عباس احمدی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر منصوب شد.

upna