طی حکمی از سوی دکتر زمانی ،دکتر شهریار سعیدیان به سمت مسئول نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور کردستان منصوب شد.

 

به گزارش خبرگزاری یوپنا، طی حکمی از سوی دکتر زمانی، دکتر شهریار سعیدیان به سمت مسئول نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور کردستان منصوب شد.

وی معاون دانشگاه پیام نور استان کردستان، رئیس پیام نور مرکز سنندج سرپرست پیام نور سقز را نیز در سوابق اجرایی خود دارد.

upna