طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور ،دکتر علی محمدی با حفظ سمت ریاست استان زنجان ،به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز زنجان منصوب شد.

 

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور ،دکتر علی محمدی با حفظ سمت ریاست استان زنجان  ،به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز زنجان منصوب شد.

علی محمدی، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان زنجان دارای دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه علامه طباطبایی است و پیش از این نیز در سمت مدیر نظارت و ارزیابی این دانشگاه فعالیت داشت

http://dl.pnunews.com/ac/2016/08/7a6461e212.jpg

upna