طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور ،دکتر مهدی ثقفی با حفظ سمت ریاست استان خراسان جنوبی ،به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند منصوب شد.

 

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور ،دکتر مهدی ثقفی با حفظ سمت ریاست استان خراسان جنوبی، به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند منصوب شد.

Image result for ‫ثقفی پیام نور خراسان جنوبی‬‎

upna