طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور ،منصور جنگی زهی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز سراوان منصوب شد.

 

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور ،منصور جنگی زهی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز سراوان منصوب شد.

منصور جنگی زهی پیش از این سرپرست مرکز سراوان بود.

 

upna