طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نو،دکتر پرویز نصیری ،به سمت مسئول نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور تهران منصوب شد.

 

به گزارش خبرگزاری یوپنا، طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور ، دکتر پرویز نصیری ،به سمت مسئول نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور استان تهران منصوب شد.

 

upna