مقامات دانشگاه المستقبل عراق از پژوهشکده نانو ساختار دانشگاه پیام نور استان یزد بازدیدکردند.

مقامات دانشگاه المستقبل عراق از پژوهشکده نانو ساختار دانشگاه پیام نور استان یزد بازدید کردند.

دکتر کاظم پور  رئیس پژوهشکده نانو ساختار با معرفی دستاوردها وتولیدات و توانمندیهای پژوهشکده خواستار همکاری همه جانبه متقابل بین دانشگاه المستقبل با پژوهشکده نانو ساختار دانشگاه پیام نور استان یزد شد.

در ادامه دکتر میرحسینی رئیس دانشگاه پیام نور استان یزد ضمن خوش آمدگویی به مهمانان و شرح مختصری از مجموعه دانشگاه پیام نور استان و امکانات و توانمندیهای موجود خواستار همکاری هرچه بهتر و بیشتر با مجموعه های آموزش عالی در کشور دوست و برادر عراق من جمله دانشگاه مذکور شد.

در پایان مسئولین دانشگاه المستقبل عراق، ضمن تشکر از فرصت بوجود آمده این نشست را نقطه آغاز و فرصتی مناسب برای آشنایی هرچه بیشتر آنان با دستاوردها و تولیدات و توانمندیهای پژوهشکده پوششهای نانوساختار یزد و نیز آغاز همکاریهای مشترک علمی و عملی با دانشگاه پیام نور در راستای تفاهم نامه و نیز قراردادهای اجرایی منعقد شده در آینده دانستند.

http://www.pnu.ac.ir/Portal/picture/?1456562/99

upna