طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور ،دکتر نعمت اله صالحی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز تیران منصوب شد.

 

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور ،دکتر نعمت اله صالحی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز تیران منصوب شد.

upna