به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر بخشی خانیکی رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران،، دکتر محمد صادق آخوندی خضرآبادی به عنوان سرپرست جدید دانشگاه پیام نور واحدبهارستان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر بخشی خانیکی رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران،،  دکتر محمد صادق آخوندی خضرآبادی به عنوان سرپرست جدید دانشگاه پیام نور واحدبهارستان منصوب شد.

همچنین در مراسم تودیع و معارفه از زحمات دکتر قجری رئیس پیشین تقدیر و تشکر به عمل آمد

http://tehran.pnu.ac.ir/Portal/picture/?1457842/-

upna