طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران سید علی قریشیان به عنوان معاون دانشگاه پیام نور شهر ری منصوب شد

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران سید علی قریشیان به عنوان معاون دانشگاه پیام نور شهر ری منصوب شد

upna