طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور ،اکبر خواجه به عنوان سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز چابهار منصوب شد.

 

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور ،اکبر خواجه به عنوان سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز چابهار منصوب شد.

upna