طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور ،دکتر سعید مظلومیان به عنوان معاون دانشگاه پیام نور استان فارس منصوب شد.

 

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور ،دکتر سعید مظلومیان به عنوان معاون دانشگاه پیام نور استان فارس منصوب شد.

upna