طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور ،دکتر داود فضلی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز تبریز منصوب شد.

 

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور ،دکتر داود فضلی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز تبریز منصوب شد.

داود فضلی پیش از این در جایگاه های معاون دانشگاه پیام نور مرند، رییس امور اداری دانشگاه پیام نور استان و رییس اداره آزمایشگاه های دانشگاه پیام نور استان  فعالیت داشته است.

upna