طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور ،دکتر اکبر رضایی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز بافت منصوب شد.

 

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور ،دکتر اکبر رضایی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز بافت منصوب شد.

 

upna