طی حکمی از سوی دکتر محمد علی کریمی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور ،دکتر مرداویج توکلی به عنوان معاون دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت منصوب شد.

 

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر محمد علی کریمی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور ،دکتر مرداویج توکلی به عنوان معاون دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت منصوب شد.

upna