رئیس هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به افزایش ردیف استخدامی در بودجه سال ۹۸ گفت: افزایش ردیف استخدامی که هرساله در بودجه لحاظ می شود، حدود ۷ تا ۱۰ درصد اعتبارت بودجه است.

به گزارش یوپنا محمدعلی کی نژاد  با اشاره به افزایش ردیف استخدامی اعضای هیئت علمی در بودجه سال ۹۸ گفت: هرساله ردیف استخدامی به اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها اختصاص داده می شود.

وی ادامه داد: افزایشی که برای ردیف استخدامی هرساله در بودجه لحاظ می شود، حدود ۷ تا ۱۰ درصد اعتبارت بودجه ای است که در بودجه ۹۸ نیز لحاظ شده است.

رئیس هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: طی ۱۰ سال گذشته، هر کدام از دانشگاه ها متوسط استخدامی دارند به عنوان مثال دانشگاه صنعتی شریف برای هر سال ۳۰ نفر عضو هئیت علمی جدید پیش بینی کرده است تا بتواند به نسبت مصوب دانشجو به استاد برسد.

به گزارش مهر، یکی از مشکلات جذب هیات علمی در دانشگاه ها مشکل ردیف استخدام است که این موضوع خارج از وظایف دانشگاه ها بوده، وقتی ردیف مورد نیاز دانشگاه ها تامین شود، جذب اعضای هیات علمی نیز صورت می گیرد.

نیاز دانشگاه‌ها به جذب اعضای هیات علمی در رشته های سنتی اشباع شده و اکنون بیشتر نیاز دانشگاه ها به جذب هیات علمی در رشته های بین رشته ای و جدید است.

upna