طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور ،دکتر علی محمد احمدی قراچه به عنوان سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز کازرون منصوب شد.

 

Image result for ‫احمدی قراچه پیام نور کازرون‬‎به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور، دکتر علی محمد احمدی قراچه به عنوان سرپرست  دانشگاه پیام نور مرکز کازرون  منصوب شد.

وی قبلا رئیس دانشگاه پیام نور واحد فراشبند استان فارس بود.

upna