توسعه آزمون هاي الكترونيكي در دانشگاه پيام نور شهرهاي فارس براي حفظ محيط زيست
توسعه آزمون هاي الكترونيكي در دانشگاه پيام نور شهرهاي فارس براي حفظ محيط زيست

رئیس دانشگاه پیام نوراستان فارس گفت: بالغ بر ۱۰درصد امتحانات دانشجویان مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان به صورت الکترونیکی در حال برگزاری است.

 

به گزارش یوپنا،دکتر محمدحسن صیف رئیس دانشگاه پیام نوراستان فارس با بیان اینکه با توسعه سخت افزارهای لازم امکان برگزاری آزمون الکترونیکی برای ۹۰۰نفر در هر امتحان در سطح استان فراهم شده است، اظهارداشت: تا پایان امتحانات بیش از ۵۶هزارنفر/آزمون در مراکز وواحدهای دانشگاه پیام نور فارس به صورت الکترونیکی برگزار می شود.

دکتر صیف همچنین  از اجرایی سازی دستورالعمل نظام مدیریت سبز وزارت علوم خبر داد و گفت: دانشگاه پیام نور کشور علاوه بر تشکیل شورای راهبری مدیریت سبز،  جهت اجرایی شدن این نظام همواره پیشگام بوده و گسترش آزمون های آنلاین و  الکترونیکی طی سال های اخیر، اقدامی بزرگ و مثبت برای صرفه جویی در کاغذ و حفظ محیط زیست است.

آزمون های پایان نیمسال دوم ۹۷- ۹۸دانشگاه پیام نور از ۱۸ خردادماه آغاز شده و ۱۰ تیرماه پایان می یابد. با تمهیداتی که مرکز سنجش و آزمون در حوزه های آزمونی مراکز دانشگاه پیام نور در سراسر کشور اندیشیده است، در این نیمسال ۲۲ درصد آزمون ها به شکل کاملا الکترونیکی برگزار می شود.

رئیس دانشگاه پیام نور فارس با عنوان اینکه در آزمون الکترونیکی، دانشجو این امکان را خواهد داشت که همزمان با پایان آزمون، نمره خود را دریافت کند، اظهار داشت: داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه آزﻣﻮن ﻣﺤﻮر ﻛﺸﻮر، ﺧﺪﻣﺎت و ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي آزﻣﻮﻧﻲ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه و در اﺻﻄﻼح ﺑﺪون ﻛﺎﻏﺬ ﺑﺮﮔﺰار می ﻜﻨﺪ و اﻣﺮوز در ﺟﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﺎده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﻧﻔﺮ آزﻣﻮن را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ اﻣﻨﻴﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﻮاﻻت و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ  از رﺿﺎﻳت ﻤﻨﺪي آزﻣﻮن دﻫﻨﺪﮔﺎن، ﺑﺮﮔﺰار ﻛﺮده اﺳﺖ.

دکتر صیف، حذف کامل کاغذ و نجات جنگل ها و حفظ محیط زیست را از مهم ترین مزایای آزمون الکترونیکی دانست و ابراز امیدواری کرد: دانشگاه پیام نور بتواند با تامین زیرساخت های لازم در آینده ای نزدیک تمام آزمون های خود را به صورت الکترونیکی برگزار کند.

درخردادماه سال جاری ۲ میلیون و ۸۰۹ هزار و ۴۶۴ نفر آزمون برای حدود ۴۰۰ هزار دانشجو در ۷ هزار و ۱۸۷ عنوان درس برگزار می شود.

upna