انتصاب رئیس دانشگاه پیام نور واحد فولادشهر
انتصاب رئیس دانشگاه پیام نور واحد فولادشهر

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر مهدی یوسفی رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان،  دکتر حمید کاظمی زهرانی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور واحد فولادشهر منصوب شد. وی پیش از این سرپرست واحد بود.

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر مهدی یوسفی رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان،  دکتر حمید کاظمی زهرانی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور واحد فولادشهر منصوب شد.
وی پیش از این سرپرست واحد بود.

upna