انتصاب سرپرست بخش علمی مدیریت ،اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور
انتصاب سرپرست بخش علمی مدیریت ،اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور

طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور،دکتر رضا رسولی به عنوان سرپرست بخش علمی مدیریت ،اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نورمنصوب شد.

 

به گزارش یوپنا،طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور،دکتر رضا رسولی به عنوان سرپرست بخش علمی مدیریت ،اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نورمنصوب شد.

 

upna