مهلت مجدد برای ثبت درخواست ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور
مهلت مجدد برای ثبت درخواست ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور

طی روزهای ۲۵ و ۲۶ شهریور ، سامانه درخواست ماموریت یا انتقال برای متقاضیان قابل دسترسی باشد.

به گزارش یوپنا دبیرهیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی از مهلت محدود برای ثبت درخواست ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی خبر داد و گفت: علیرغم تشکل جلسات کارگروه انتقال و مامور اعضای هیات علمی، برخی از اعضای هیات علمی تقاضای تجدید نظر و ارائه درخواست های جدید دارند که با هدف مساعدت مقرر شد طی روزهای ۲۵ و ۲۶ شهریور ، سامانه درخواست ماموریت یا انتقال برای متقاضیان قابل دسترسی باشد.

به گزارش روابط عمومی، دکتر کردمیرزا افزود: بر این اساس طی بخشنامه شماره ۲۷۸۳۸ مورخ ۲۳ شهریورماه ۹۸ همراه با راهنمای دسترسی به سامانه، به کلیه استانها این موضوع منعکس و امکان عملیاتی شدن درخواست ها طی روزهای فوق الذکر در سامانه فراهم شده است.

upna