حکم جدید دکتر زمانی برای معاون فرهنگی دانشگاه
حکم جدید دکتر زمانی برای معاون فرهنگی دانشگاه

طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور،دکتر محمد هادی امین ناجی ،معاون محترم فرهنگی ،اجتماعی و دانشجویی به عنوان انتصاب رئیس ستاد استقبال از دانشجویان جدید الورود دانشگاه پیام نورمنصوب شد.

به گزارش، طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور، دکتر محمد هادی امین ناجی ، معاون فرهنگی ،اجتماعی و دانشجویی به عنوان انتصاب رئیس ستاد استقبال از دانشجویان جدید الورود دانشگاه پیام نور منصوب شد.

upna