عضو علمی دانشگاه پیام نور بعنوان عضو هیأت رئیسه فدراسیون کشتی شد
عضو علمی دانشگاه پیام نور بعنوان عضو هیأت رئیسه فدراسیون کشتی شد

علیرضا دبیر در حکمی دکتر علی کریمی فیروزجایی عضو علمی دانشگاه پیام نور را بعنوان عضو هیأت رئیسه سازمان لیگ فدراسیون کشتی منصوب کرد.

به گزارش خبرگزای یوپنا، در حکم دکتر کریمی فیروزجایی آمده است:
نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزنده حضرتعالی، عطف به ماده ۹ اساسنامه سازمان لیگ و بنا به پیشنهاد رئیس سازمان لیگ، به مدت ۲ سال بعنوان عضو هیأت رئیسه سازمان لیگ منصوب می شوید.

 

امید است با اتکال به حضرت حق و بهره گیری از خرد جمعی در اجرای کلیه تصمیمات مجمع عمومی و مواردی که در آیین نامه ها اتخاذ و تصمیم گیری آن به هیأت رئیسه سازمان لیگ واگذار گردیده است موفق و پیروز باشید.

 

upna