افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 25 November , 2020
اشتباه بانکی
31 اردیبهشت 1397

واریز میلیاردی اشتباه به حساب کارمند شهرداری

بعد از واریزهای میلیاردی اشتباه در بانکی در خراسان رضوی، این واریزها به شعبه از همین بانک در ارومیه رسید.