افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 27 November , 2020
سپرده‌ها کوتاه مدت ، کارآفرینان ، اروپا
08 اردیبهشت 1397

سپرده‌ها کوتاه مدت برای کارآفرینان موفق در اروپا

انجمن موسوم به «ادی»‌ ADIE در فرانسه، انجمن کمک به طرح‌های ابتکاری تجاری،‌ ابزار خیلی مؤثری به این منظور فراهم کرده: حق امتیازهای کوچک و فراگیر. این انجمنADIE به افرادی می‌خواهند کسب و کار جدیدی به‌راه بیندازندپ و به اعتبار بانکی دسترسی ندارند،‌ وام‌های کوتاه مدت می‌دهد.