افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 26 November , 2020
لعیا جنیدی ، ترجمه
11 اردیبهشت 1397

توضیح معاون روحانی درباره جنجال کنوانسیون پالرمو: اشتباه ترجمه مربوط به مجلس است، نه دولت

وقتي متن اصلي، متن ترجمه و ايرادات شوراي نگهبان بررسي شد، مشاهده كرديم كه اين ايرادات در متن كنوانسيون كه توسط دولت ترجمه و فرستاده شده بود، وجود ندارد و ديده نمي‌شود.