افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 24 November , 2020
محمود حجتی ، شهرداری تهران
16 اردیبهشت 1397

خروج محمود حجتی از دولت منتقی شد

حجتی یکی از هفت گزینه تصدی شهرداری تهران در روزهای اخیر بود که با مخالفت دولت، پیوستن او به شهرداری تهران منتفی شد.