افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 24 November , 2020
واکسن اچ پی وی
19 خرداد 1397

پشت پرده واکسن HPV

وزارت بهداشت، طبق اولویت هایی که دارد نسبت به تامین داروها و سایر نیازهای درمانی بیماران در کشور اقدام می کند و در این بین، واکسن ها نیز بر همین اساس، تعریف شده اند.